Piyasadan haberler

TSPOR… Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

AYGAZ, KCHOL… Aygaz A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Aykargo") sermayesinin %45'ini temsil eden toplam 15.975.000 TL nominal değerdeki payların, 15.975.000 TL peşin bedel karşılığında Koç Holding A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş olup, devir işlemi bugün gerçekleşmiştir. Ayrıca, Aykargo'da 2021 yılı içerisinde en fazla 110.000.000 TL'ye kadar yapılacak sermaye artırımlarına Aygaz A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. tarafından Aykargo'daki pay sahiplikleri oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.

BASGZ… Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri N1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (Seri N13) iptali için Şirketçe Danıştay 4.Dairesi'nde açılmış olan davada iptal talebi 3'e karşı 2 oy ile reddedilmiştir. Karar, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nda temyiz edilecektir. Temyiz sürecindeki gelişmeler KAP'ta ayrıca duyurulacaktır.

CRFSA… Yönetim Kurulunun 03.08.2021 tarihli toplantısında, Şirketin finansal borçluluğunun azaltılması, özkaynaklarının güçlendirilmesi ve finansman giderlerinin etkisinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi amaçlarıyla; -Şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına, -Bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının Şirketin 30.09.2021 tarihinde sona eren ara dönem finansal tabloları baz alınarak belirlenecek sermaye ihtiyacına göre daha sonra kararlaştırılmasına, -Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ilişkin gerekli unsurları içeren bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına, karar verilmiştir.

GLYHO… Şirketin 03.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 31.12.2020 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağına karar verilmiştir.

ITTFH, ADESE… Bağlı Ortaklık İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 03.08.2021 (Bugün) tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, İMAŞ MAKİNA'nın halka arz edilmesine karar verilmiştir. 1989 yılında kurulan İMAŞ MAKİNA; tahıl değirmenciliği sektöründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şerit ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral ve çelik konstrüksiyon sektöründe Steral markalarıyla faaliyet göstermekte olup; 30.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin %72,69 'luk kısmı İttifak Holding A:Ş:'ye, %17,31 'lik kısmı bağlı ortaklık Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye, %10' luk kısmı Noya Çelik A.Ş.'ye ait paylardan oluşmaktadır.

 KONTR… 28.07.2021 tarihli duyuruda; "Şirket, ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.(EÜAŞ) tarafından 28.07.2021 tarihinde düzenlenen, 2020/384361 İKN'lı "Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi" İhalesine katılmış olup vergiler hariç 564.500 Euro tutarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir" şeklinde ilan edilmişti. İhaleyi düzenleyen idare tarafından söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı bu gün itibariyle şirkete ulaşmış olup bu süreçle ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

KTSKR… Şirket ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) arasında 25.05.2021 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Resmi Arabuluculuk aşamasında devam etmektedir.

MEGAP… Adıyaman Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Örme Kumaş Boya ve Apre Tesisi için yapılmış olunan başvuru neticesinde sunulmuş olunan proje ile ilgili olarak yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda proje tanıtım dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüş, ayrıca ÇED raporu hazırlanmasına gerek görülmediği tespit edilmiş olup, söz konusu projeye ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Adıyaman Valiliği tarafından Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir kararı verilmiştir.

KRSTL… Şirketin 03/08/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda 5.134.212 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda 6,311,001.52 TL net dönem karı oluştuğundan, Şirketin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar payı dağıtılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

MGROS… Şirketin, ekli listede belirtilen 23 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 5 adet Macrocenter formatında toplam 36 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 31 Temmuz 2021 itibariyle Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.444'tür. MIPAZ… Daha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıklanan geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirkete ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak; İstanbul Anadolu 13'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 6 Temmuz 2021 tarihli duruşmasında; yasal faizi dava tarihinden itibaren ayrıca hesaplanmak üzere davacılar lehine toplam 85.117.134,70 Türk Lirası tutarında tazminat ödenmesine karar verildiği ve söz konusu bu tutarın Şirket payına isabet eden kısmının yaklaşık 58.234.313 Türk Lirası olarak hesaplandığı kamuya açıklanmıştı. Mahkeme'nin vermiş olduğu söz konusu kararın davalı tarafından "istinaf" edildiği tarafımıza 3 Ağustos 2021 tarihinde (bugün) tebliğ edilmiş olup, yasal süreçler devam etmektedir. Devam eden yasal süreçler de dâhil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.

ORGE… 17.06.2021 tarihli açıklamada, Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ilişkin 461.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin Haziran 2022'de bitirilmesi planlanmaktadır. Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 2.647.018,30 Euro+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.

OZRDN… Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili esas sözleşme değişiklik tasarısı, 03.Ağustos.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

OZRDN… Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarda kar bulunmakla beraber, yasal kayıtlarda dönem net zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

SERVE… Şirket İştiraki olan Kuvva Gıda A.Ş. ile Arşen Arıtma Sistemleri Kimya Makina Metal San Tic. Ltd. Şti arasında yapılacak Süper kritik Akışkan Ekstraksiyon' yatırımı için gerekli makina ve teçhizat ile ilgili olarak 6.450.000 USD tutarında 03.08.2021 tarihinde tedarik anlaşması imzalamıştır.

TSPOR… Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

TTRAK… Şirket Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 9 Ağustos – 21 Ağustos tarihleri arasında 12 işgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde, çalışanlar yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 23 Ağustos tarihinde başlanacaktır.

VKGYO… Şirket mülkiyetinde bulunan Cubes Ankara Projesi'nin ana yüklenici ihale süreci tamamlanmış olup, söz konusu işin 1.053.000.000,00-TL + KDV bedelle Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti'ye yaptırılmasına karar verilmiş ve sözleşme imzalanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Okunma